首页 | 胎教 | 预产期计算器 | 安全期计算器 | 汉语字典
当前位置:小娃子 > 汉语字典 > 按拼音查字

按拼音查字

可输入一个或多个汉字查询,找到汉字的拼音、部首、笔划、注解、出处,也可通过笔划、部首去查询。

按拼音查字

A 开头的拼音:
a ai an ang ao
B 开头的拼音:
ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu
C 开头的拼音:
ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo
D 开头的拼音:
da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo
E 开头的拼音:
e ei en eng er
F 开头的拼音:
fa fan fang fei fen feng fo fou fu
G 开头的拼音:
ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo
H 开头的拼音:
ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo
J 开头的拼音:
ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun
K 开头的拼音:
ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
L 开头的拼音:
la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu luan lue lun luo
M 开头的拼音:
m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu
N 开头的拼音:
na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nuan nuo nun
O 开头的拼音:
o ou
P 开头的拼音:
pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu
Q 开头的拼音:
qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun
R 开头的拼音:
ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo
S 开头的拼音:
sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo
T 开头的拼音:
ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo
W 开头的拼音:
wa wai wan wang wei wen weng wo wu
X 开头的拼音:
xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun
Y 开头的拼音:
ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun
Z 开头的拼音:
za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo
汉语字典为您提供拼音,汉语拼音,拼音表,汉语拼音表,拼音字母,拼音字母表,拼音查字

按拼音查字

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2020 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具